Skip to content Skip to footer
01

בדיקת מחשב וחיבור המכונה למערכת היניקה במנוע.

02

החלקים המתנקים במהלך הטיפול הם: סעפת היניקה והפליטה, בוכנות, שסתומים, טורבו, EGR והממיר הקטליטי.

03

הרכב יסחוב ויגיב בצורה טובה יותר! צריכת הדלק תפחת עד 10%, זיהום האוויר יפחת עד 70%, הרכב ירגיש “חי ובועט” הרבה יותר!
בנוסף לכל, חלקי המנוע הפנימיים יישמרו הרבה יותר.